Blog

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13 / 03 / 2017
Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze. Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?
Więcej

”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP”

 

 

SIGNUM sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. ”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wybudowanie oraz wyposażenie Centrum badawczo – rozwojowego, które będzie służyło realizacji prac B+R związanych z innowacyjnymi produktami branży medycznej oraz innych dedykowanych przedsiębiorstwom z sektora MSP.

Projekt ten jest jednym z etapów długofalowej strategii rozwoju firmy SIGNUM, zorientowanej na pełnienie roli wyspecjalizowanej instytucji otoczenia biznesu działającej w branży inżynierii medycznej oraz na styku projektów z obszaru nauki, techniki i nowych technologii. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia potencjału firmy w zakresie możliwości świadczenia usług B+R, a także inicjowania i stymulowania aktywności środowiska biznesowego w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Wykorzystując pozyskane zasoby (rzeczowe i ludzkie), wspierać będziemy firmy z sektora MSP, które bardzo często nie dysponują odpowiednimi środkami oraz wiedzą, pozwalającymi na przeprowadzenie kompleksowych działań prowadzących do wytworzenia innowacyjnych produktów oraz wprowadzenia ich na rynek.

 

Wartość projektu wynosi 4 985 655,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 871 167,00 PLN 

 

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r.

 

Signum Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Budowa stanu surowego otwartego budynku biurowo – usługowego w Rzeszowie przy ul. Wioślarskiej działka 2214 w ramach projektu pn. „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” realizowanego w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

UWAGA!

Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy konkurencyjności (możliwość załączania plików o łącznej wielkości 20 MB) poniżej została umieszczona kompletna specyfikacja projektowa.

„Wprowadzenie do oferty usługi regeneracji filtrów cząstek stałych celem dywersyfikacji działalności „Signum” Sp. z o.o.”

 

 

SIGNUM SP Z O.O. informuje o realizacji projektu pod nazwą „Wprowadzenie do oferty usługi regeneracji filtrów cząstek stałych celem dywersyfikacji działalności „Signum” Sp. z o.o.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty „Signum” Sp. z o.o. nowej usługi w zakresie regeneracji filtrów cząstek stałych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup środków trwałych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty nowej usługi polegającej na zastosowaniu metody regeneracji filtra na bazie samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Działanie to umożliwi dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa oraz dotarcie do nowej grupy klientów. Realizacja projektu umożliwi rozwój przedsiębiorstwa w zakresie oferty i zatrudnienia.

Wartość projektu: 335 457,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 140 756,00 PLN

 

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi