Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na badania związane ze sztuczną inteligencją i bockchain – INFOSTRATEG IV

27 / 05 / 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania projektów badawczych polegających na opracowaniu nowego rozwiązania związanego ze sztuczną inteligencją oraz technologią blockchain. W tym naborze możliwe jest składanie projektów dotyczących jednego z niżej wymienionych tematów:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym)

 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jak i ich konsorcja. Dofinansowanie uzyskane w ramach projektu można przeznaczyć na realizację: badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Sfinansować można takie wydatki jak:

 • Wynagrodzenia;
 • Podwykonawstwo;
 • Aparatura naukowo – badawczej (zakup, amortyzacja, odpłatne korzystanie);
 • Koszty wiedzy technicznej i patentów;
 • Budynki i grunty (dzierżawa, amortyzacja, wieczyste użytkowanie);
 • Materiały (np. surowce, półprodukty, odczynniki)
 • Sprzęt laboratoryjny;
 • Koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych;
 • Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • Koszty usług doradczych i usług równorzędnych np. usługi brokera technologii;
 • Usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe;
 • Koszty uczestnictwa w konferencjach;
 • Koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze;
 • Wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty);
 • Koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.);
 • Koszt audytu zewnętrznego;
 • Koszty delegacji;
 • Koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi np. organizacja seminariów, konferencji oraz grup badawczych, organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mających na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań;
 • Koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych – np. koszty uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową, patentu (pierwsza rejestracja);
 • Wynajem/dzierżawa serwera;
 • Koszt utrzymania domeny;
 • Koszty zabezpieczeń baz danych;
 • Koszty przechowywania kopii zapasowych;
 • Koszty pośrednie.

 

Dofinansowanie, które można pozyskać może sięgnąć maksymalnie 10 mln (temat 1, 7 i 8) lub 40 mln (temat 5). Poziom dofinansowania waha się od 45% do 100% dla przedsiębiorstw w zależności od rodzaju badań oraz chęci uzyskania dodatkowej premii. Projekt potrwa 36 miesięcy i zostanie podzielony na 3 roczne fazy.

Nabór wniosków prowadzony jest do 18 sierpnia 2022 r.

 

Więcej o programie INFOSTRATEG:

INFOSTRATEG – projekt SIGNUM dofinansowany przez NCBR

INFOSTRATEG – szczegóły projektu

INFOSTRATEG – strona konkursu

 

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi