Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Ogłoszeni konkursu PO IG działanie 5.1

25 / 06 / 2008

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłoszono nabór otwarty do:
 

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"
Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją;
  • doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania;
  • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń;
  • zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej;
  • infrastruktura sieci szerokopasmowych;
  • działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu,
  • zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania,
  • organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania.
     

O dofinansowanie w ramach Działania 5.1 mogą ubiegać się:

Koordynatorzy powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo - rozwojowej, organizacji przedsiębiorców, spełniający następujące warunki:
podstawowym przedmiotem działalności ich jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi;
posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP;
posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego;
dysponują personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego.zobowiąże się do:
zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu, za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu ich utrzymania lub udostępniania,
prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego,
wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, a w okresie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu na działania związane z dalszym rozwojem powiązania kooperacyjnego,
zwrotu Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia ale nie później niż w okresie 1 roku po upływie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu całej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną przez koordynatora powiązania kooperacyjnego kwotą wsparcia a sumą pomocy publicznej oraz pomocy de minimis udzielonej uczestnikom powiązania kooperacyjnego,
udokumentuje pełnienie roli koordynatora powiązania kooperacyjnego objętego wnioskiem o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego;
ubiega się o wsparcie na rozwój jednego powiązania kooperacyjnego.


Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR
 

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi