Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji (wniosek, biznesplan, załączniki) dla projektów unijnych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Działanie 8.1  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

 

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi.

Z działania tego mogą skorzystać wszystkie mikro i małe firmy działające na rynku nie dłużej niż 1 rok.( e-startup ) (obecnie wykluczono mozliwość składania wniosków przez spółki kapitałowe w organizacji)

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach naboru są wydatki niezbędne do realizacji projektu polegającego na świadczeniu e-usług i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Dofinansować można m.in. zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych, wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt, zakup usług pomocniczych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń, promocję wdrożonych rozwiązań, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, a także zakup szkoleń specjalistycznych.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach Działania 8.1 nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć  700.000 złotych. Dofinansowanie wynosi od 70 do 80% kosztów inwestycji. (osoby fizyczne poniżej 27 roku życia 80%, pozostali wnioskodawcy 70%)

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi