Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Innowacyjność się opłaca, czyli ulgi dla przedsiębiorców stawiających na rozwój

28-02-2022

Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej, inwestycje w nowe roboty, maszyny i urządzenia, wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i technologicznych – to nie tylko działania w sposób istotny zwiększający konkurencyjność firmy, czy też uwielbiana przez dotacje unijne ścieżka rozwoju, ale także szansa na skorzystanie z szeregu ulg podatkowych dedykowanych firmom stawiającym na rozwój. Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych możliwości, zaś o możliwość skorzystania z wybranej ulgi zapytaj swoją księgową. 

Ulga na działalność B+R

Celem ulgi jest wsparcie przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo – rozwojowe oraz uzyskujące dochody opodatkowane skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Odliczenie wynosi w większości przypadków 100%. 150% może uzyskać przedsiębiorstwo posiadające status centrum badawczo – rozwojowego (wyjątek: 100% odliczenia dla kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ponoszonych przez duże przedsiębiorstwo). Przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością B+R związaną z opracowywaniem produktów zwalczających pandemię COVID-19 mogą skorzystać z ulgi już w trakcie roku podatkowego (dotyczy do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan pandemii). Do kosztów uwzględnianych w ramach ulgi należą:

 • Wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne (w części B+R – umowy o pracę/zlecenie/dzieło);
 • Wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym), materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;
 • Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne;
 • Nabycie wyników prowadzonych badań naukowych na potrzeby działalności B+R;
 • Wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R (nie dotyczy firm powiązanych);
 • Wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R (nie dotyczy firm powiązanych);
 • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenia do urzędu patentowego, tłumaczenia, prowadzenie postępowania, opłaty urzędowe, koszty zastępstwa prawnego i procesowego, odparcie zarzutów, opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, inne czynności związane z nadaniem, utrzymaniem ważności, walidacji patentu europejskiego);
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNIP wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R (wyjątki: samochody osobowe, budowle, budynki, lokale , które są odrębną własnością – nie dotyczy centrów badawczo rozwojowych);
 • Koszty ekspertyz, opinii usług doradczych ponoszone na rzecz innych podmiotów (dotyczy tylko centrów badawczo – rozwojowych).

Ulgę można odliczyć do wysokości uzyskanego dochodu. W przypadku straty lub zbyt niskich dochodów ulgę można odliczyć w kolejnych sześciu latach. Jednocześnie wykazywana w zeznaniu rocznym kwota zwrotu stanowi pomoc de minimis.

 

Ulga na robotyzację

Celem zastosowania ulgi jest zachęcenie przedsiębiorstw do robotyzacji poprzez obniżenie kosztów tego typu działań. Z ulgi może skorzystać firma, która zakupi oraz zainstaluje robota przemysłowego. W ramach niej przedsiębiorstwo może odliczyć do 50% kosztów związanych poniesionych na robotyzację. Zalicza się do nich:

 • koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn oraz urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi (czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych);
 • koszty nabycia WNIP koniecznego do uruchomienia oraz działania robotów i urządzeń wspomagających;
 • koszty szkoleń dotyczących robotów przemysłowych, WNIP oraz urządzeń wspomagających;
 • opłaty leasingu finansowego robotów przemysłowych i urządzeń wspomagających.

Ulga jest możliwa do zastosowania w stosunku do wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

 

Usługa na zatrudnianie innowacyjnych pracowników

Celem ulgi jest wsparcie tych firm, które z racji poniesionej straty lub zbyt niskiego dochodu nie mogą skorzystać z odliczenia przysługującego w ramach ulgi na działalność B+R. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zatrudnianie pracowników do wykonywania działalności B+R w wymiarze co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. W ramach niej możliwe jest pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy (umowy o pracę/zlecenie/dzieło). Ulga dotyczyć może między innymi pracowników: IT, designu, automatyzacji, farmacji, wirusologii, budownictwa, innych.

 

Ulga na prototypy

Celem wskazanej ulgi jest zapewnienie firmom możliwości tańszego wytworzenia prototypu, a następnie wdrożenia do produkcji. Sama ulga dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. W ramach tej ulgi przedsiębiorca może odliczyć dodatkowe 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10% dochodu). Do wydatków uznanych za służące opracowaniu prototypów i jego wprowadzeniu na rynek zalicza się:

 • Te związane z rozruchem technologicznym produkcji;
 • Nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • Ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • Koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, zezwoleń, homologacji;

Przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia za kolejno sześć następujących po sobie lat w przypadku, gdy jego dochody są zbyt niskie, aby wykorzystać przysługującą mu ulgę w całości.

 

Jak widać działalność B+R może być nie tylko trampoliną rozwojową dla firmy, czy też przepustką do dotacji unijnych, ale także może wiązać się z wymiernymi korzyściami podatkowymi, z których warto skorzystać.

 

Źródło danych:

Ulga na działalność B+R

Ulga na prototyp

Ulga na robotyzację

Ulga na innowacyjnych pracowników

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi