Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Nowa perspektywa 2014 - 2020

10-01-2016

Wraz z początkiem 2015 roku ruszyły pierwsze konkursy Nowej Perspektywy 2014 - 2020. Polska otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli około 349 miliardów złotych z polityki spójności. Jest to największy budżet w historii. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy - 6 krajowych i 16 regionalnych.

Programy krajowe

 1. Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 2. Program Operacyjny POLSKA CYFROWA
 3. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
 4. Program Operacyjny  Polska Wschodnia
 5. Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ
 6. Program Operacyjny Pomoc techniczna

Programy Regionalne

 1. Regionalny Program  Operacyjny województwo dolnośląskie
 2. Regionalny Program Operacyjny  województwo  kujawsko-pomorskie
 3. Regionalny Program Operacyjny  województwo lubelskie
 4. Regionalny Program Operacyjny  Województwo lubuskie
 5. Regionalny Program Operacyjny  województwo łódzkie
 6. Regionalny Program Operacyjny  województwo małopolskie
 7. Regionalny Program Operacyjny  województwo mazowieckie
 8. Regionalny Program Operacyjny województwo opolskie
 9. Regionalny Program Operacyjny województwo podkarpackie
 10. Regionalny Program Operacyjny województwo podlaskie
 11. Regionalny Program Operacyjny województwo pomorskie
 12. Regionalny Program Operacyjny  województwo śląskie
 13. Regionalny Program Operacyjny  województwo świętokrzyskie
 14. Regionalny Program Operacyjny  województwo  warmińsko-mazurskie
 15. Regionalny Program Operacyjny  województwo wielkopolskie
 16. Regionalny Program Operacyjny  województwo zachodniopomorskie

Wsparciu Z Funduszy Europejskich będą podlegały projekty obejmujące obszary najbardziej przyczyniające się do wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Środki przeznaczone są przede wszystkim na rozwój innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, redukcję dysproporcji w rozwoju poszczególnych części kraju oraz rozbudowę infrastruktury transportowej i rozwój ochrony środowiska.

 

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

Szczególny nacisk zostanie położony na działania mające na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, których podstawą będą badania, kapitał intelektualny oraz efekt przemian cyfrowych.

Przykład:

 • Prace badawczo-rozwojowe inicjowane przez przedsiębiorców
 • Kooperacja polskich naukowców z gospodarką
 • Wdrażanie nowych pomysłów przez przedsiębiorców, będących efektem prac B+R
 • Wzrost konkurencyjności sektora MŚP

 

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU REGIONÓW

W Nowej Perspektywie na lata 2014-2020 wskazane zostały kluczowe wspierane obszary, tzw. OSI -  obszary strategicznej interwencji. Jest to umowa pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi, która reguluje najważniejsze cele i przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, którego dotyczą.

Głównymi obszarami wsparcia są:

 • Transport publiczny
 • Infrastruktura środowiskowa i społeczna
 • Rewitalizacja
 • Strategia niskoemisyjna
 • Efektywność energetyczna

 

WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH

Wsparcie obejmie rozwój kapitału ludzkiego poprzez:

 • Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
 • Pomoc w znalezieniu pracy osobom starszym i z niepełnosprawnościami
 • Rozwój umiejętności praktycznych uczniów i studentów
 • Ułatwienie młodym matkom powrót do pracy
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób młodych
 • Wsparcie dla osób starszych powyżej 50 roku życia

 

PRZYJAZNE I SPRAWNE PAŃSTWO

Wsparcie obejmie:

 • zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu,
 • zapewnienie dostępu do efektywnych e-usług publicznych
 • wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców

 

INFRASTRUKTURA

Wsparcie obejmie:

 • Rozwój połączeń kolejowych i drogowych na poziomie krajowym i europejskim
 • Usprawnienie transportu regionalnego oraz komunikacji miejskiej
 • Ochronę zasobów naturalnych i kulturowych
Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi