Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Status MSP – co to jest i jak go policzyć?

10-02-2022

Status MŚP – czyli status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy to w zdecydowanej większości ogłaszanych konkursów na wsparcie unijne podstawowe pojęcie i wymaganie wobec zgłaszających się przedsiębiorstw. Czym właściwie jest i jak sprawdzić swój status MŚP? 

Limity zatrudnienia, obrotów i sumy aktywów bilansu

Unia Europejska wychodzi z założenia, że pomoc finansowa powinna być udzielana tym podmiotom, które faktycznie tego potrzebują, a zatem głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Z tego powodu w większości konkursów znajdzie się adnotacja, że projekty mogą składać firmy posiadające właśnie status MŚP, a zatem takie, które: zatrudniają mniej niż 250 osób, mają roczne obroty netto mniejsze lub równe 50 mln euro, a roczna suma aktywów bilansu jest mniejsza lub równe 43 mln euro. Aby dowiedzieć się, czy jesteśmy mikro, mali czy średni musimy odnieść swoje dane do obowiązujących limitów i znaleźć się w jednej z tych grup:

Źródło: Na podstawie Poradnika dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

 

Sposoby kalkulacji

Ważną zasadą jest, ze liczba pracowników zawsze definiuje status, zaś przekroczenie tylko jednego z kryterium finansowych nie zmienia statusu MŚP. O ile sprawdzenie obrotów rocznych i sumy bilansowej sprowadza się najczęściej do zaglądnięcia do sprawozdania finansowego i ich przeanalizowanie za ostatnie 3 lata, o tyle z liczbą zatrudnionych może pojawić się problem. W tym zakresie należy pamiętać, że pracownikami nie są wyłącznie zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, ale także:

  • Pracownicy;
  • Osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, które zostały do niego oddelegowane i są uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (może to również obejmować pracowników zatrudnionych na czas określony lub tzw. pracowników tymczasowych);
  • Właściciele-kierownicy;
  • Wspólnicy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.


W praktyce liczymy zatem wszystkich (pracowników, wspólników, zarząd, osoby posiadające umowy zlecenie/dzieło/kontrakty) adekwatnie do poziomu ich zaangażowania (np. osoba pracująca na 0,5 etatu przez cały rok liczona jest jako 0,5). W obliczeniach nie bierzemy pod uwagę praktykantów lub studentów odbywających szkolenia zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym, pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Obliczając wyżej wskazane parametry należy pamiętać o tym, że bierzemy pod uwagę nie tylko nasze przedsiębiorstwo, ale także wszystkie inne firmy związane osobowo lub kapitałowo (o ile takie występują), a zatem: partnerskie (udziały innego podmiotu/wspólnika w naszej firmie (i na odwrót) w zakresie 25%-50%) lub powiązane (udziały innego podmiotu/wspólnika w naszej firmie (i na odwrót) w zakresie 51%-100%). W zależności od stopnia związania konieczne jest uwzględnienie części danych podmiotu związanego (partnerskiego) lub całości (powiązanego). Wyjątek od tej reguły występuje wówczas, jeśli próg 25% został osiągnięty lub przekroczony przez któregokolwiek z poniższych inwestorów:

  • Publiczne korporacje inwestycyjne;
  • Spółki venture capital oraz anioły biznesu;
  • Uczelnie lub ośrodki badań naukowych nienastawione na zysk;
  • Inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
  • Samorządy terytorialne z rocznym budżetem poniżej 10 mln EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.


W przypadku wystąpienia wyżej wskazanej sytuacji, co najmniej jeden z powyższych inwestorów może indywidualnie mieć udział w wysokości do 50% w danym przedsiębiorstwie, pod warunkiem że nie jest powiązany, indywidualnie lub wspólnie, z danym przedsiębiorstwem.

 

Jak widać, określenie statusu MŚP może okazać się wyzwaniem w przypadku rozbudowanej struktury powiązań. Pomocna w tym zakresie może okazać się lektura - „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydany przez Komisję Europejską, udostępniony przez PARP Kalkulator MŚP lub pomoc ze strony firmy konsultingowej wspierającej Państwa w przygotowaniu projektu.

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi