Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Projekty

Alpejsko - Karpacki Most Współpracy

O projekcie „Rozszerzenie obszaru działalności przedsiębiorstwa poprzez eksport usług do krajów UE oraz Szwajcarii”

Źródło finansowania projektu:

Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy", Działanie 5 Fundusze Grantowe.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój firmy SIGNUM poprzez wprowadzenie usług eksportowych. Realizacja tego projektu pozwoli realizować założenie jakim jest eksport usług na rynek szwajcarski. Cele projektu są zgodne z celami Programu w zakresie równości szans dla obu płci i niedyskryminacji niepełnosprawnych, gdyż stworzone narzędzie będzie jednakowo dostępne dla osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie oraz nie będzie miało cech ograniczających z uwagi na zawarte uniwersalne funkcjonalności. Poprzez opisane narzędzia uzyskamy możliwość rozwoju eksportu usług a tym samym ich sprzedaż przyczyni się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polska a bardziej rozwiniętymi krajami UE, a w szczególności województwem podkarpackim gdzie prowadzimy działalność gospodarczą. Pozyskane w wyniku realizacji projektu narzędzia w pełni zaspokoją nasze obecne oraz przyszłe potrzeby warunkujące skuteczny eksport usług.

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 r. – 31.03.2013 r.

Wartość dofinansowania:

PROJEKT „Rozszerzenie obszaru działalności przedsiębiorstwa poprzez eksport usług do krajów UE oraz Szwajcarii” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 12 449,25 CHF

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi