Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Badania przemysłowe i rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, to działania, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Badania przemysłowe realizowane przez przedsiębiorstwa to rodzaj badań planowanych, których zasadniczym celem jest pozyskanie nowej wiedzy, a także umiejętności niezbędnych do opracowywania innowacyjnych produktów, usług oraz procesów bądź też do wprowadzenia ważnych ulepszeń do produktów już istniejących.

Z kolei jako prace rozwojowe, należy rozumieć te, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, czyli:

 • eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, czyli zdobywanie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych wykorzystywanych do celów komercyjnych.

POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Działanie 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1. Termin naboru

ogłoszenie konkursu 1 marca 2016 nabór wniosków od  4 kwietnia do  29 lipca 2016

2. Zasięg terytorialny

Cała Polska

3. Typ projektu

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ma na celu,  podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych.  Działanie skupia się na wsparciu badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Poziom i wysokość wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania:
  • 20 mln euro –projekt obejmujący badania przemysłowe (dotyczy: projektów, w których  więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych),
  • 15 mln euro – projekt obejmujący prace rozwojowe (dotyczy: projektów, w których więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych)

 

6. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Prace badawcze
70% 60%
Prace rozwojowe
45% 35%

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia może wzrosnąć:

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Prace badawcze
80% 75%
Prace rozwojowe
60% 50%

 

 

7. Alokacja całkowita na najbliższy konkurs  - 1 600 000 000 PLN w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.

 

8. Wydatki kwalifikowalne:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

 • Badania przemysłowe są to badania planowane lub krytyczne, efektem których jest zdobywanie nowej wiedzy lub umiejętności. Celem tych badań jest tworzenie nowych lub udoskonalanie istniejących produktów, procesów czy usług. W ramach tych działań kreowane są elementy składowe systemów złożonych, które obejmują: prace prototypowe i laboratoryjne, badania symulacyjne na istniejących systemach oraz linie pilotażowe, gdy ich wdrażanie jest niezbędne do uzyskania zamierzonych efektów w przypadku technologii generycznych.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe to prace mające na celu wykorzystywanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności naukowych, technologicznych i biznesowych do stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. W ramach tych działań możemy wyróżnić: prace planistyczne, archiwizacyjne, tworzenie prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, a także testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Głównym celem tych działań jest dalszy rozwój technologiczny, ponieważ ich ostateczny kształt nie może zostać zdefiniowany na tak wczesnym etapie. W sytuacji gdy koszty projektu pilotażowego lub prototypu są zbyt wysokie, może  on zostać wykorzystany do celów komercyjnych.

 

9. Preferowane projekty:

Warunki udzielenia dofinansowania:

 • wdrożenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi