Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Bony na innowacje dla MŚP z POIR

POIR 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP

1. Termin naboru

ogłoszenie konkursu 5 maja 2016
nabór wniosków od 6 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017r.

2. Zasięg terytorialny

Cała Polska

3. Typ projektu

Projekt polegający na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Poziom i wysokość wsparcia

 • Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60.000 zł:
  • 48 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 42 000 zł dla średnich przedsiębiorstw

 

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400.000 zł:
  • 320 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 280 000 zł dla średnich przedsiębiorstw

 

6. Maksymalna intensywność wsparcia

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
80% 70%

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

 • Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem.
 • Wydatki „uzasadnione” – są to wydatki uznane za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie, które bezpośrednio związane są z realizacją działań.
 • Wydatki „racjonalne” – ich wysokość dostosowuje się do zakresu zaplanowanych czynności.
 • W dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca przedstawia sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazuje źródła danych, na podstawie których dokonano wyceny poszczególnych wydatków

 

8. Kryteria oceny:

 • W ramach oceny projektów analizie podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy.
 • W przypadku wskazania innowacji produktowej należy uzasadnić faktyczne zaspokojenie potrzeb konsumentów oraz konkurencyjność produktu względem innych, ale podobnych produktów obecnych na rynku.
 • W przypadku innowacji procesowej należy uzasadnić pozytywny wpływ rezultatu projektu na proces produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych konsumentów lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

 

9. Informacje dodatkowe:

 • Dotacja udzielana jest w formie pomocy de minimis
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć umowę warunkową z wykonawcą
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie).

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

 

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi