Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Badania na rynek

POIR 3.2.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

1. Termin naboru

ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2016 r.
nabór wniosków od  1 czerwca 2016 do  31 sierpnia 2016 r.

2. Zasięg terytorialny

Cała Polska

3. Typ projektu

Efektem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Zarówno wdrożenia prac B+R jak i implikacja całego projektu, mają doprowadzić do wdrożenia na rynek nowych lub znacznie udoskonalonych produktów czy lepiej spersonalizowanych usług.

Do dofinansowania będą rekomendowane projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę krajową.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania projektu:

 • Część badawcza: maksimum 450 tys. PLN     
 • Na doradztwo: maksimum 500 tyś PLN          
 • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna: maksimum 20 mln PLN.                
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.               
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.    

 

6. Poziom i wysokość wsparcia

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln PLN            
 • Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR      
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN  
  • w tym:               
   • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN.    
   • Część badawcza dofinansowanie:       
   • Minimum – nie dotyczy           
   • Maksimum – 450 tys. PLN      
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN
  • Część doradcza dofinansowanie:         
   • Minimum – nie dotyczy           
   • Maksimum – 500 tys. PLN      

 

7. Maksymalna intensywność wsparcia

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Część badawcza
45%
Część doradcza
50%

 

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
70% 60%
Przedsiębiorstwa z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego,  łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego Oraz obszarów nalężących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawsko-wschodniego
55% 45%
Przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego
45% 35%
Przedsiębiorstwa z podregionu warszawskiego zachodniego
40% 30%

 

8. Wydatki kwalifikowalne:

Przedmiotem dofinansowania mogą być:       

 • eksperymentalne prace rozwojowe,  
 • doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R        
 • wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R      
 • elementem projektu może być również opracowanie projektu wzorniczego.            

Wydatki kwalifikowane w części badawczej:               

 • koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie,             
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy,              
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Wydatki kwalifikowane w części doradczej: 

 • koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców              

Wydatki kwalifikowane w części inwestycyjnej:        

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.         

 

9. Preferowane projekty:

 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez MSP, a następnie wprowadzenie nowego produktu na rynek lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi.
 • wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów wytworzonych w ramach I osi priorytetowej Programu.
 • utworzenie instrumentu wspierającego MŚP, które zainteresowane są wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym.        
 • stworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MŚP.
 • internacjonalizacja wyników wdrożenia B+R, związana z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych. 
 • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej.             
 • ochrona własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju),  z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

 

10. Kryteria oceny:

Kryteria formalne specyficzne        

 • Wnioskodawca posiada status MŚP    

Kryteria merytoryczne         

 • Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych              
 • Wydatki w ramach projektu są ściśle powiązane z  zakresem i celem projektu          
 • Wskaźniki projektu przedstawiają założone cele projektu
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu              
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację       
 • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi