Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 nastawione jest na ekspansję działalności przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej, poprzez rozwój eksportu na nowych rynkach zagranicznych. Wsparcie w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zakłada opracowanie strategii rozwoju działalności eksportowej wraz z badaniem i rekomendacją rynków najbardziej perspektywicznych dla działalności Wnioskodawcy oraz rekomendację działań niezbędnych do wejścia ze sprzedażą na dany rynek. Nasza firma cechuje się wieloletnim doświadczeniem  w skutecznym pozyskiwaniu dotacji na internacjonalizację działalności. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zapewniamy kompleksowe i indywidualne opracowanie strategii biznesowej oraz pomoc w działach wdrożeniowych prowadzących do rozwoju eksportu.

POPW 1.2

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Poddziałanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

1. Termin naboru

28.04.2017 - 30.06.2017

2. Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia (województwo: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

3. Typ projektu

Rozwój eksportu

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania:

550 tys. PLN

 

6. Wysokość wsparcia:

80% kosztów kwalifikowanych

 

7. Wydatki kwalifikowane:

 • Zakup usługi doradczej opracowania strategii internacjonalizacji firmy;
 • Wydatki związane z wdrożeniem strategii internacjonalizacji firmy, w tym:
  • Wyszukiwanie, selekcja, nazwiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami na wybranych rynkach zagranicznych;
  • Dostosowanie produktów do wymogów stawianych przez wybrane rynki zagraniczne (np. badania marketingowe);
  • Uzyskanie certyfikacji lub innej dokumentacji prawnej niezbędnej do rozpoczęcia sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych;
  • Opracowanie szczegółowego planu kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych, stron internetowych;
  • Opracowanie wzornictwa opakowań, katalogów produktów, projektowanie logotypów;
  • Opracowanie regulaminów usług niezbędnych do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne;
  • Koszty uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą;
 • Udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych, w tym:
  • Wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej;
  • Organizacja i obsługa stoiska;
  • Transport eksponatów oraz elementów zabudowy (ubezpieczenie, odprawa celna i koszty spedycji);
  • Delegacja trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach wraz z opłatami za wizy i ubezpieczeniem;
  • Wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna i reklama w mediach targowych;
  • Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do rozwoju eksportu w formie praw autorskich lub licencji;

8. Warunki obligatoryjne udziału w konkursie:

 • Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej - siedziba lub oddział potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEIDG), ponadto wymagane jest wskazanie liczby pracowników zatrudnionych na terenie Polski Wschodniej;
 • Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, osiągał przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN;

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi