Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Dofinansowanie w ramach POPW 1.3.1 jest skierowane przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wchodzących w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Wdrażanie innowacji przez MŚP Polska Wschodnia to program, który ma na celu wprowadzenie produktów innowacyjnych na skalę krajową wykorzystujących wyniki prac B+R. W ramach działania środki finansowe można uzyskać na poszczególne etapy wdrażania innowacyjnego produktu, począwszy od analizy rynku, przez zakup praw patentowych, know-how, wyników prac B+R, przeprowadzenie prac dostosowawczych, skończywszy na etapie wdrożenia oraz inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, np. park maszynowy.

POPW 1.3.1

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020,

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

1. Termin naboru

ogłoszenie konkursu: maj 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: czerwiec 2016 r.

zakończenie naboru wniosków: lipiec 2016 r.

2. Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

3. Typ projektu

Wspierane w ramach podziałania będą projekty dążące do wprowadzenia produktów innowacyjnych na skalę krajową wykorzystujących wyniki prac B+R.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa Wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem.

Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej, a jego podmiot zarządzający ma siedzibę na terenie Polski Wschodniej.

 

5. Poziom i forma dofinansowania:

 • dotacja bezzwrotna o intensywności wsparcia do 70 proc. wydatków kwalifikowanych;
 • minimalna wartość dofinansowania – 0,7 mln zł (minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 mln zł),
 • maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł
 • Poziom dofinansowania: do 70% wydatków kwalifikowanych (w zakresie pomocy inwestycyjnej) oraz do 85% wydatków kwalifikowanych (w zakresie zakupu usług doradczych),

 

6. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
70% 60%
Przedsiębiorstwa z województw: świętokrzyskiego
55% 45%

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

W ramach projektu beneficjent otrzyma środki na finansowanie poszczególnych etapów wdrażania innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące:
  • przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu,
  • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej,
  • uzyskanie, walidację i obronę patentu,
  • uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),
 • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu bądź usługi),
 • przeprowadzenie prac dostosowawczych,
 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, np.:
  • zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

8. Preferowane projekty:

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,

 

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi