Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Wzór na konkurencję

W ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, wspieramy firmy z makroregionu Polski Wschodniej w uzyskaniu dofinansowania na audyt i strategię wzorniczą w obszarach o największym potencjale rozwojowym, czyli inteligentnych specjalizacji w ramach projektów z zakresu badań, rozwoju oraz innowacji na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej wzór na konkurencję to doskonała szansa na rozwój dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, która wpłynie na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki zwiększając jej poziom innowacyjności.

POPW 1.4

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020,

Poddziałanie 1.4. WZÓR NA KONKURENCJĘ

1. Termin naboru

II Etap
ogłoszenie konkursu: kwiecień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: maj 2016 r.

zakończenie naboru wniosków: kwiecień 2017 r.

I Etap
ogłoszenie konkursu: lipiec 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: 05.09.2016

zakończenie naboru wniosków: 05.10.2016

2. Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

3. Typ projektu

Działanie obejmujące wdrożenie innowacji poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, audytu wzorniczego i stworzenia strategii wzorniczej, będzie w pełni wspierane w ramach MŚP.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dofinansowania dla Etapu I – 100 tys. PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla Etapu II – 3 mln PLN

 

6. Wysokość wsparcia:

 • Etap I – 85%
 • Etap II – 70%

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

Wsparcie zostanie udzielone w dwóch etapach:

 • Etap I - audyty wzornicze w firmach.

Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z przedsiębiorcą określą działania rekomendowane do wdrożenia.

 • Audyt obejmować będzie m.in.:
  • analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych
  • analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem
  • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowany zostanie raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

 • Etap II - wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
 • Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
  • usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
  • zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi