Modele biznesowe MŚP

RPO 2.2.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego,

Działanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

1. Termin naboru

II Etap: 27.12.2016-28.02.2017

2. Zasięg terytorialny

Województwo łódzkie

3. Typ projektu (etap 1)

Wsparcie obejmować będzie spersonalizowane działania mające na celu stworzenie nowego modelu biznesowego w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związanego z umiędzynarodowieniem działalności.

4. Typ projektu (etap 2)

Wdrożenie strategii biznesowej internacjonalizacji działalności firmy

5. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

6. Poziom dofinansowania:

Etap 1:

 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50%
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000,00

 

Etap 2:

 • Maksymalny poziom dofinansowania: do 85%
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 250 000,00

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

Etap 1:

 • Przygotowanie nowego modelu biznesowego wskazującego możliwości wejścia firmy na zagraniczne rynku zbytu

Model biznesowy powinien składać się m.in. z następujących elementów:

 • Badanie rynku;
 • Określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej;
 • Analiza pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku;
 • Strategia wejścia na rynki globalne;
 • Dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku;
 • Określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez kraje docelowe;
 • Opis produktów/usług firmy oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym;
 • Przygotowanie i rozwój strategii umiędzynarodowienia, określenie celów strategicznych firmy w kontekście planowanych działań międzynarodowych;
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
 • Koncepcje otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej;
 • Planowanie rozbudowy łańcucha dostaw;
 • Plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej;
 • Propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji  na danym rynku;
 • Opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • Opracowanie koncepcji wizerunku firmy  na wybranych rynkach;
 • Wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej;

 

Etap 2:

Warunkiem udziału jest przedstawienie strategii internacjonalizacji firmy.

 

 • Przygotowanie projektu wzornictwa produktu, opakowania, znaku firmowego;
 • Przygotowanie koncepcji finansowania;
 • Udział w targach w charakterze Wystawcy;
 • Usługa obca w zakresie organizacji udziału  w misji;
 • Delegacje osób uczestniczących w targach;
 • Materiały promocyjne;
 • Dobór partnerów;

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi