Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

RPO mazowieckie 1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego,

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

1. Termin naboru

III kwartał 2016

2. Zasięg terytorialny

Województwo mazowieckie

3. Typ projektu (1)

Projekty badawczo-rozwojowe
Wdrożenie wyników prac B+R w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw poprzez  realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych, takich jak: dema technologiczne, programy pilotażowe, walidacje oraz uruchomienie pierwszej produkcji.

4. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Powiązania kooperacyjne

5. Typ projektu (2)

Bon na innowacje

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowobadawczych w jednostkach naukowych.

6. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Powiązania kooperacyjne

7. Typ projektu (3)

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach.

8. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Powiązania kooperacyjne

9. Typ projektu (4)

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych

10. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Powiązania kooperacyjne

11. Typ projektu (5)

Rozwój regionalnego systemu innowacji

Wsparcie zostanie udzielone na projekty mające na celu odkrywanie i monitorowanie inteligentnej specjalizacji

12. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Powiązania kooperacyjne

 

13. Wydatki kwalifikowalne:

TYP 1 - Projekty badawczo-rozwojowe:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 • Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu.
 • Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.
 • Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.
 • Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

TYP 2 - Bon na innowacje:

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowobadawczych w jednostkach naukowych związanych z:

 • Przygotowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu, w tym usługi w zakresie wzornictwa

 

TYP 3 - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego:

 • Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowobadawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczorozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R.
 • Warunkiem wsparcia w tym zakresie będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących planowanych do realizacji prac B+R.

 

TYP 4 - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych:

Wsparcie przeznaczone jest na projekty badawczo-rozwojowe w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje.

 

TYP 5 - Rozwój regionalnego systemu innowacji:

Wsparciem zostaną objęte projekty prowadzące do:

 • określenia nowatorskich możliwości biznesowych firm z udziałem animatorów i brokerów
 • doradztwa dotyczącego urynkowienia, przygotowania firm do dołączenia do sieci kooperacyjnych oraz udziału w targach kooperacyjnych i forach kojarzenia partnerów naukowo-gospodarczych
 • promowania wiedzy oraz instrumentów dotyczących przygotowania i udostępnienia raportów specjalistycznych w zakresie możliwości współpracy w obszarze B+R oraz innowacji

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi