Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Działalność badawczo-rozwojowa to systematyczne prace rozwojowe oraz innowacyjne wdrożenia, podejmowane dla zwiększenia zasobu wiedzy i znalezienia dla niej nowych zastosowań. Jesteśmy najlepsi na rynku pod względem skuteczności pozyskiwania unijnego dofinansowania z funduszy europejskich dla wszystkich firm inwestujących w badania przemysłowe oraz w swój rozwój, poprzez wdrażanie najnowszych technologii oraz biznesowych rozwiązań informatycznych.

RPO podkarpackie 1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa podkarpackiego,

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

1. Termin naboru

TYP 1 - Bony na innowacje

Brak danych

TYP 2 - Prace B+R

Przewidywany konkurs: IV kwartał 2016

TYP 3 - Infrastruktura B+R

Termin naboru: 30 września 2016 - 29 grudnia 2016 (do godziny 15:30)

2. Zasięg terytorialny

Województwo podkarpackie

3. Typ projektu (1)

Bony na innowacje

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowobadawczych w jednostkach naukowych.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

5. Typ projektu (2)

Prace B+R

Wdrożenie wyników prac B+R w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw poprzez  realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych, takich jak: dema technologiczne, programy pilotażowe, walidacje oraz uruchomienie pierwszej produkcji. 

6. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa

7. Typ projektu (3)

Infrastruktura B+R

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach.

8. Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa
Instytucje otoczenia biznesu
Sieci/grupy przedsiębiorstw

 

9. Kwota dofinansowania projektu:

TYP 1 - Bony na innowacje:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.

 

TYP 2 - Prace B+R:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.

 

TYP 3 - Infrastruktura B+R:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 PLN.

 

10. Poziom i wysokość wsparcia

TYP 1 - Bony na innowacje
Mikro/Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo
Pomoc de minimis
85%
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności)
70% 60%

 

TYP 2 - Prace B+R
Mikro/Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo
Pomoc de minimis
85%
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Badania przemysłowe
70% 60% 50%
Eksperymentalne prace rozwojowe
45% 35% 25%

 

TYP 3 - Infrastruktura B+R
Mikro/Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo
Pomoc de minimis
85%
Regionalna pomoc inwestycyjna
70% 60% 50%

 

11. Wydatki kwalifikowalne:

TYP 1 - Bony na innowacje:

 • zakup usług doradczych lub naukowobadawczych w jednostkach naukowych związanych z:
  • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
  • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

 

TYP 2 - Prace B+R:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
  • Pierwsza produkcja jest to wstępne wdrożenie przemysłowe dotyczące zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub prototypowego sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową
  • Badania przemysłowe są to badania planowane lub krytyczne, efektem których jest zdobywanie nowej wiedzy lub umiejętności. Celem tych badań jest tworzenie nowych lub udoskonalanie istniejących produktów, procesów czy usług. W ramach tych działań kreowane są elementy składowe systemów złożonych, które obejmują: prace prototypowe i laboratoryjne, badania symulacyjne na istniejących systemach oraz linie pilotażowe, gdy ich wdrażanie jest niezbędne do uzyskania zamierzonych efektów w przypadku technologii generycznych.
 • Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe to prace mające na celu wykorzystywanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności naukowych, technologicznych i biznesowych do stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. W ramach tych działań możemy wyróżnić: prace planistyczne, archiwizacyjne, tworzenie prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, a także testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Głównym celem tych działań jest dalszy rozwój technologiczny, ponieważ ich ostateczny kształt nie może zostać zdefiniowany na tak wczesnym etapie. W sytuacji gdy koszty projektu pilotażowego lub prototypu są zbyt wysokie, może  on zostać wykorzystany do celów komercyjnych.

 

TYP 3 - Infrastruktura B+R:

 • Inwestycje w aparaturę naukowobadawczą, sprzęt, technologie oraz dodatkowe wyposażenie znacząco poprawią zdolność prowadzenia prac badawczo – rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).
 • Infrastruktura ta wspierana będzie w przypadkach gdy:
  • inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
  • inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych.

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi