Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Badania i rozwój w sektorze przedsiębiorczości

Pomagamy w zdobyciu dofinansowania dla projektów badawczych przedsiębiorstw, których celem jest opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów oraz procesów produkcyjnych w ramach RPO 1.2 województwo świętokrzyskie.  Dofinansowanie unijne wspiera rozwój w sektorze przedsiębiorczości, czyli realizowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których etapem końcowym jest stworzenie prototypu oraz jego pierwsze wdrożenie produkcyjne.

RPO 1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego,

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

1. Termin naboru

29.03.2016 – 31.05.2016

2. Zasięg terytorialny

Województwo świętokrzyskie

3. Cel projektu (1)

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa*

5. Cel projektu (2)

Wdrożenie wyników prac B+R w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw poprzez  realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych, takich jak: dema technologiczne, programy pilotażowe, walidacje oraz uruchomienie pierwszej produkcji.

6. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa*

7. Cel projektu (3)

Nabycie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej

8. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa*
*Duże przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

 

9. Kwota dofinansowania projektu:

  • Minimalna wartość projektu we wszystkich typach projektów: 50 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu:
    • Typ 1: Do 10 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu.
    • Typ 2 i typ 3: Do 5 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu

 

10. Poziom i wysokość wsparcia:

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
Badania przemysłowe - maksymalne dofinansowanie
70% 60% 50%
Badania przemysłowe - maksymalne dofinansowanie po zwiększeniu
80% 75% 65%
Prace rozwojowe (eksperymentalne) - maksymalne dofinansowanie
45% 35% 25%
Prace rozwojowe (eksperymentalne) - maksymalne dofinansowanie po zwiększeniu
60% 50% 40%

 

11.  Wydatki kwalifikowalne:

W ramach Działania 2.1, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

  • „badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
  • „eksperymentalne prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług;
  • Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
  • Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi