Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na badania związane z żywnością, dietetyką i technologią produkcji żywności – NUTRITECH (konkurs I)

09 / 06 / 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym zachęca przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym we współpracy z jednostkami naukowymi) do złożenia projektu badawczego w obszarze związanym z żywieniem, dietetyką oraz technologią produkcji żywności. Poziom dofinansowania waha się od 45% do 100% dla przedsiębiorstw w zależności od rodzaju badań oraz chęci uzyskania dodatkowej premii. Dla przykładu małe przedsiębiorstwo może realizować projekt o wartości 10 mln zł i pozyskać dotację na poziomie 80% na prace przemysłowe, 60% na prace rozwojowe i 90% na prace przedwdrożeniowe. Projekt może trwać do 48 miesięcy. Sfinansować można takie wydatki jak:

KOSZTY ETAPU BADAWCZEGO

 • Koszty wynagrodzeń;
 • Koszty podwykonawstwa;
 • Koszty bezpośrednie:
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i WNIP (amortyzacja/odpłatne korzystanie/zakup);
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne (materiały, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stale zainstalowane w prototypie, koszty usług doradczych i równorzędnych, usługi obce (serwisowe, napraw, transportowe), koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego;
 • Koszty pośrednie (zarządzanie projektem/koszty administracyjne).

 

KOSZTY ETAPU PRZEDWDROŻENIOWEGO

 • Wynagrodzenia;
 • Podwykonawstwo;
 • Koszty bezpośrednie:
 • Koszty narzędzi i sprzętu (zakup, amortyzacja/odpłatne korzystanie);
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne (materiały, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach oraz organizacji spotkań z decydentami oraz instytucjami mającymi potencjał wdrożeniowy, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego;
 • Koszty pośrednie (zarządzanie projektem/koszty administracyjne).

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty wpisujące się w co najmniej jedną z niżej wskazanych tematyk:

T1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych 

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

 

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych. 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

 

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka 
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

 

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2022 r.

 

Więcej o programie NUTRITECH:

NUTRITECH – strona konkursu

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi