Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Hydrostrateg – nabór na innowacje związane z wodą w środowisku i mieście oraz żeglugą śródlądową

29 / 07 / 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (minimum 5 podmiotów) do składania aplikacji dotyczących projektów badawczych związanych z innowacjami wodnymi. Dofinansowanie możliwe do uzyskania oscyluje od 40% (na prace rozwojowe bez premii) do nawet 90% (prace wdrożeniowe). Projekty mogą być realizowane przez 3 lata z opcją wydłużenia o dodatkowe 24 miesiące.

Co można sfinansować?

KOSZTY ETAPU BADAWCZEGO

 • Koszty wynagrodzeń;
 • Koszty podwykonawstwa;
 • Koszty bezpośrednie:
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i WNIP (amortyzacja/odpłatne korzystanie/zakup);
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne (materiały, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stale zainstalowane w prototypie, koszty usług doradczych i równorzędnych, usługi obce (serwisowe, napraw, transportowe), koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń pracowników, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji;
 • Koszty pośrednie (zarządzanie projektem/koszty administracyjne).

 

KOSZTY ETAPU PRZEDWDROŻENIOWEGO

 • Wynagrodzenia;
 • Podwykonawstwo;
 • Koszty bezpośrednie:
 • Koszty narzędzi i sprzętu (zakup, amortyzacja/odpłatne korzystanie);
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków);
 • Inne koszty operacyjne (materiały, drobne narzędzia i sprzęt, koszty związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi, delegacje służbowe, koszty uczestnictwa w konferencjach oraz organizacji spotkań z decydentami oraz instytucjami mającymi potencjał wdrożeniowy, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego;
 • Koszty pośrednie (zarządzanie projektem/koszty administracyjne).

Jakie projekty?

Projekty składane w ramach konkursu muszą wpisywać się w co najmniej jedną z niżej wskazanych tematyk:

1. OBSZAR TEMATYCZNY: WODA W ŚRODOWISKU: BIORÓŻNORODNOŚĆ/ BIOPRODUKTYWNOŚĆ

 • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. OBSZAR TEMATYCZNY: WODA W MIEŚCIE

 • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
 • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. OBSZAR TEMATYCZNY: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

 

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 października 2022 r.

 

Więcej o programie HYDROSTRATEG:

HYDROSTRATEG – strona konkursu

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi