Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Pomagamy w przygotowaniu i opracowaniu całościowej dokumentacji niezbędnej przy realizacji unijnych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Realizacja działań polega między innymi na finansowaniu przedsięwzięć o charakterze wdrożeń informatycznych związanych z wdrazaniem rozwiązań prowadzących do ułatwień w prowadzonej  bądź inicjowania nowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

 

Wdrażanie ICT i innych usług elektronicznych w przedsiębiorstwach w ramach B2B (Business-to-Business – B2B) staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem biznesowym na świecie. W celu zwiększenia efektywności w relacjach między polskimi przedsiębiorcami a ich europejskimi partnerami wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych staje się więc koniecznością. Działania prowadzone w oparciu o B2B mają istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, ułatwiając i regulując współpracę między partnerami biznesowymi, a także zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji. Małe przedsiębiorstwa, dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii biznesowych, mają większe szanse na zaistnienie na szerokim rynku ponadregionalnych.

 

Głównym celem działań 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" jest pomoc w realizacji projektów wynikających ze współpracy biznesowej opartej o innowacyjne rozwiązania elektroniczne. W działania 8.2 przewidziano budżet w wysokości 460 817 882 euro z kórego na koniec 2012 roku zostało rozdysponowane  zaledwie około 30%.

 

W jakim celu udzielana jest pomoc?

 

Pomoc udzielana w ramach realizowanych działań polega przede wszystkim na finansowaniu szeroko rozumianych wdrożeń informatycznych w przedsiębiorstwach którzy w swoim biznesie komunikuja sie z innymi przedsiębiorcami (odbiorcami, dystrybutorami, dostawcami i inne)  bądź też  wdrażają rozwiązania w opraciu o e-commers (np. sklepy internetowe)

 

Realizacja projektu polega na wdrażaniu od podstaw innowacyjnych rozwiązań lub przystosowywaniu/rozbudowie systemów informatycznych już wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ważne jest aby planowane do wdrożenia rozwiązania ułatwiały przepływ informacji/danych za pośrednictwem systemów informatycznych wdrażanych przez wnioskodawcę

 

 

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu przyznawane jest na okres 24 miesięcy.

 

Kto może się ubiegać?

 

O udział w projekcie i wsparcie w obrębie prowadzonych działań mogą się starać:

 

 • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 • duże przedsiębiorstwa działające w charakterze koordynatora siecii współpracy (co najmniej kilka firm MŚP)

 

Jednym z warunków obowiązujących przy ubieganiu się o wsparcie w ramach projektu jest konieczność nawiązania współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, a także podjęcie współpracy biznesowej z wykorzystaniem  rozwiązań elektronicznych opartych o systemy informatyczne i automatyzację realizowanych procesów biznesowych.

 

Wśród wydatków kwalifikowanych w ramach działań znajdują się:

 

 1. Nabycie licencji, oprogramowania m.in typu ERP, w tym oprogramowania E-commers stosowanego przy realizacji założeń wynikających z biznesu elektronicznego typu B2B – określanych jako wartości niematerialne i prawne wraz z kosztem wdrożenia i instalacji
 2. Nabycie sprzętu IT niezbędnego do wdrażania proponowanych rozwiązań oraz licencji serwerowych.
 3. Koszty analiz przygotowawczych, usług doradczych w zakresie informatycznym i technicznym, strategii wdrożeniowej, a także porad prawnych i eksperckich wynikających z założeń realizowanego projektu
 4. Działania informacyjne związane z udziałem finansowym budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu.
 5. Uczestnictwo osób biorących udział w projekcie w szkoleniach specjalistycznych z zakresu rozwiązań elektronicznych w ramach biznesu typu B2B, których koszt nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków wskazanych w powyższych punktach.
 6. Koszty nabycia lub budowy nieruchomości na cele uruchomienia Data Center
 7. Koszty prac dotyczących rozbudowy infrastruktury technicznej oraz modernizacji sprzętu
 8. Koszty promocji wdrożonych rozwiązań.

 

Charakter udzielanego wsparcia:

 

Określona przepisami kwota przeznaczona na wsparcie w ramach projektu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i wyższa niż 200 000 000 złotych. Rodzaj i charakter wsparcia zależy od wielu czynników, jak lokalizacja projektu, status przedsiębiorcy, kategoria wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie zależy również od województwa, w którym realizowany jest projekt. Wskaźnik waha się między 50 – 70%, natomiast na działania informacyjne o projekcie zostało przewidziane dofinansowanie w wysokości 85%. W przypadku wybrania rodzaju wsparcia jako pomocy de minimis na terenie całego kraju wartość procentowa dotacji wyniesie 70% (nie więcej niż 800.000zł dotacji)

 

Obecnie w trakcie realizacji znjaduje sie ponad 50 wniosków naszych klientów, dodatkowo 64 projekty zostały juz zakończone i rozliczone.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi