Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-biznesu opartych o technologię informatyczną. Skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców nastawionych na efektywny rozwój biznesu i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stymulowanie rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych w formie elektronicznej.

 

PO IG 8.2 nastawiony jest przede wszystkim na dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej i wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, który dotyczy różnorodnych procesów związanych z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych, dzięki skutecznie działającym elektronicznym systemom teleinformatycznym. Dotacje na informatyzacje dla firm mają również na celu zwiększenie szansy na zaistnienie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku i nawiązanie szerokiej współpracy partnerskiej przy rozpowszechnianiu rozwiązań usług elektronicznych.

 

Działanie 8.2 to przede wszystkim stworzenie możliwości dla funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych w obrębie danego przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności efektywnego ich wdrażania i wykorzystywania w zakresie e-biznesu. Projekty 8.2 zakładają również współpracę między grupą przedsiębiorców zainteresowanych przygotowywaniem, wdrażaniem i świadczeniem usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologii informatycznej stosowanej w ramach e-biznesu, a także tworzeniem systemów wymiany danych między współpracującymi podmiotami, w tym przede wszystkim jednostką centralną a podległymi jej przedsiębiorstwami.

 

Podstawowym celem Działania 8.2 jest wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), które stworzą realne szanse na nawiązanie i rozwijanie współpracy firm mniejszych z bardziej zaawansowanymi technologicznie. Jest to też szansa na zaistnienie na rynku młodych przedsiębiorców, którzy pragną konkurować z innymi przedsiębiorstwami skutecznie rozwijającymi się w oparciu o technologie informatyczne, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Realizowane projekty w oparciu o Działania 8.2 to wyrównywanie szans na rynku w zakresie efektywnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.

 

Wsparcie oferowane w ramach Działania 8.2 skierowane jest zatem do mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców, a realizowane projekty mogę być objęte wsparciem finansowym w ciągu 24 miesięcy. Wsparcie dotyczy zarówno prac informatycznych, jak i organizacyjnych, polegających na realizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem opracowanych systemów.

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi