Unia Europejska stwarza wiele możliwości dofinansowania różnorodnych form działalności biznesowej. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe przeznaczone na wdrożenie i rozwój projektów e-biznesowych, które zyskują coraz szersze zastosowanie w przedsiębiorczości na całym świecie.

 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań opartych o technologię informatyczną wzrasta efektywność działań przedsiębiorstwa i wypracowane zyski. Dlatego podstawowym założeniem programu Działanie 8.1 jest wspieranie działalności przedsiębiorców w dziedzinie gospodarki elektronicznej, z jednoczesnym tworzeniem niezbędnych produktów cyfrowych. Program Działania 8.1 funkcjonuje w obrębie tzw. e-usług, czyli realizacji usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem innowacyjnych systemów informatycznych, które wynikają z rozwoju technologii IT.

 

Wśród najpopularniejszych zastosowań w obrębie e-usług znajdują się:

 

  • e-learning – czyli edukacja przez Internet
  • serwisy społecznościowe – ułatwiające przepływ informacji
  • oprogramowanie działające on-line – wykorzystywane często w prowadzeniu firmy
  • inne pomysły (z wykluczeniem m.in e-commerce)

 

Wykorzystywane w biznesie e-usługi przyspieszają i ułatwiają budowanie trwałych i szerokich relacji partnerskich bez konieczności angażowania wzmożonych sił. Usługi elektroniczne realizowane są w sposób zautomatyzowany i zdalnie, bez udziału człowieka, a przy tym nie wymagają nawiązywania bezpośredniego kontaktu. Jest to zatem bardzo ekonomiczna i efektywna forma rozwoju, która zwiększa szanse na zaistnienie na szerokim rynku.

 

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie usług e-biznesowych znajdują się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata od momentu jej zarejestrowania.

Wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach programu obejmuje całość realizowanego projektu – przygotowanie, wdrażanie i świadczenie usług elektronicznych, a wsparcie finansowe udzielone na dany projekt nie może obejmować więcej niż 24 miesiące. Zgodnie z założeniami projektu wsparcie zobowiązuje do przygotowania i wdrożenia efektywnie działającego przynajmniej jednego produktu wykorzystywanego do świadczenia e-usług.

 

Podstawowym założeniem Działania 8.1 jest stymulowanie rozwoju rynku e-usług, w celu rozpowszechnienie wiedzy z zakresu gospodarki elektronicznej i spopularyzowanie rozwiązań e-biznesowych oraz zwiększenia usług i produktów cyfrowych.

Ponieważ Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest skierowany do młodych przedsiębiorstw, jednym z jego priorytetów jest pomoc w zaistnieniu na rynku małym firmom.

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi