Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP, to działanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 umożliwiające skuteczne rozszerzenie działalności firm z sektora MŚP, którego głównym celem jest rozwój eksportu firm z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy liderem w skutecznym pozyskiwaniu dotacji na internacjonalizację MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Pomagamy w kompleksowym i indywidualnym przygotowaniu, opracowaniu oraz wdrożeniu nowej strategii biznesowej prowadzącej do rozwoju eksportu dla sektora MŚP.

POPW 1.2

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020,

Poddziałanie 1.2. INTERNACJONALIZACJA MŚP

1. Termin naboru

I Etap
rozpoczęcie naboru wniosków: październik 2016 r.

zakończenie naboru wniosków: listopad 2016 r.

II Etap

ogłoszenie konkursu: grudzień 2016 r.

2. Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

3. Typ projektu

Wsparcie obejmować będzie spersonalizowane działania mające na celu stworzenie nowego modelu biznesowego w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związanego z umiędzynarodowieniem działalności.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania:

 • Etap I – 50 tys. PLN
 • Etap II – 500 tys. PLN

 

6. Wysokość wsparcia: 80%

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

Wsparcie zostanie udzielone w dwóch etapach:

 • I etap – usługi doradcze wspomagające opracowanie nowego modelu biznesowego, a tym samym utrzymanie przewagi konkurencyjnej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach związaną z umiędzynarodowieniem działalności obejmującej:
  • analizę możliwości eksportowych firmy,
  • wskazanie rynków docelowych oraz ich klasyfikację, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projektem możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  • rekomendacje w zakresie przekształcenia przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • II etap – usługi doradcze oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na etapie I obejmujące m.in.:
  • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
  • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
  • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
  • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
  • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.
  • Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

8. Informacje dodatkowe:

 • Wsparcie na I etapie uzyskają wnioskodawcy, którzy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności. W trakcie oceny wykonawca będzie podlegał ocenie ze względu na potencjał i doświadczenie do realizacji usług w ramach projektu.
 • W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
  • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
  • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi