Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Opracowujemy kompleksową dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczącą: ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, emisji hałasu oraz gospodarki odpadami. Dysponujemy oprogramowaniem  do obliczania wielkości emisji i analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz do obliczania wielkości emisji hałasu.

Dokumentacja opracowana jest zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowiska i zawiera wymagane prawem załączniki.

Oferujemy:

  • Konsultację wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • Konsultację wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego  na wytwarzanie odpadów;
  • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego  na wytwarzanie odpadów;

 

Instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2002, Nr 122, poz.1055).

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Aktualności Unijne

Dotacja na internacjonalizację MŚP - 1.2 PO Polska Wschodnia

PARP zaprasza do składania projektów na dofinansowanie na poziomie do 85% udziału w międzynarodowych targach branżowych, zakupu usług doradczych, działań promocyjnych i innych związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny.

Dotacja na zakup know-how, patentów, praw autorskich – 2.2 PO IR, Projekt Sieć otwartych innowacji

ARP S.A. ogłosiła konkurs, w ramach którego MŚP mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 70% na zakup patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszeń, praw autorskich do oprogramowania, know-how i innych.

Dotacja na system informatyczny, czyli Bon na cyfryzację

Już we wrześniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzy nabór w ramach nowego instrumentu „Bon na cyfryzację”. Tym samym firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na oprogramowanie, sprzęt i usługi doradcze.

Zobacz wszystkie

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi