Nasza specjalizacja, czyli szczegóły programów unijnych

W nowej perspektywie 2014 – 2020 duży nacisk zostanie położony na innowacyjność oraz B+R. Wdrażanie rozwiązań ICT oraz komercjalizacja wyników prac badawczo rozwojowych będzie możliwa do finansowania dotacjami między innymi w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Jednofunduszowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to program, który jest w pełni finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z programu można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów. Pierwszą grupę stanowią projekty, które przyczyniają się do rozwoju realizujących je podmiotów np. do zdobywania nowych rynków, ulepszania produktów itp. Drugą grupę stanowią natomiast przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią rolę wykonawcy lub pośrednika.

Wsparcia w ramach tego programu jest przeznaczone dla przedsiębiorstw (głównie MŚP), naukowych jednostek, a także instytucji otoczenia biznesu.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) stanowi produkt wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Program obejmuje 5 województw Polski wschodniej. Są to: województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. W ramach programu, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przeznaczane na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz inwestycje związane z komunikację miejską, drogami i koleją.

POPW ma na celu głównie wspierać powstawanie i rozwój startupów, działalność prowadzoną przez MŚP, a także kreowanie nowatorskich produktów i usług oraz zarządzanie wzornictwem.

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi